Van de kerkenraad april-juni 2018

Van de kerkenraad, april - juni 2018


In de kerkenraadsvergadering van 28 mei jl. is de jaarrekening 2017 van onze protestantse gemeente, opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, besproken. De financiële controle commissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De financiële controle commissie stelt de kerkenraad voor het College van Kerkrentmeesters te déchargeren. De kerkenraad heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld en décharge verleend aan het College van Kerkrentmeesters.
Ook de jaarrekening 2017 van de diaconie is besproken. De financiële controle commissie heeft de financiële administratie van de diaconie ook gecontroleerd en in orde bevonden. De jaarrekening 2017 van de diaconie is door de kerkenraad vastgesteld. Op voorstel van de financiële controle commissie is ook aan het College van Diakenen décharge verleend.

Voor de duidelijkheid vermelden we hier nog even de richtlijnen voor folders en posters in het Lichthuis:
- informatiemateriaal van culturele en/of maatschappelijke (niet-commerciële) organisaties mag in de schappen neergelegd worden, evenals infomateriaal van goede doelen-organisaties.
- posters op het raam: alleen van activiteiten van onze protestantse gemeente.

Met het oog op de uitwerking van het beleidsplan 2018-2021 werkt het moderamen aan het tijdpad voor de actiepunten, die voortvloeien uit het beleidsplan. Na de zomer zullen we u daar meer over vertellen.

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die nieuwe wet heeft veel consequenties voor alle organisaties in de Europese Unie, dus ook voor onze protestantse gemeente. In de afgelopen maanden zijn de consequenties voor onze protestantse gemeente geïnventariseerd door een werkgroep van gemeenteleden vanuit verschillende geledingen. De werkgroep zal u via Onderweg informeren over de maatregelen, die genomen moeten worden.


Atie de Vries, scriba