Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Voorwoord

Terug kijkend op het jaar 2015 valt op dat op 31 december de diaconie voltallig is. We kunnen weer met frisse moed het nieuwe jaar ingaan. De organisatie commissie heeft met haar rapport een mooie aanzet gegeven om effectiever te vergaderen en daardoor de frequentie van vergaderen flink omlaag is gegaan. Met de mail wordt nu intensiever overlegd met elkaar. Op de diaconale zondag in februari konden we aan de gemeenteleden op ludieke wijze de taken van de diaconie laten zien. En verder zijn er dit jaar tal van activiteiten uitgevoerd om onze naasten in lokaal, binnen en buitenland te ondersteunen. Wij zijn Onze Heer dankbaar dat we de mogelijkheid hebben gekregen om de minderbedeelden die op ons pad komen bij te staan. 


Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.


A. Mul, voorzitter

Samenstelling diaconie
Op organisatorisch niveau waren er in 2015 een paar wijzigingen. Ria van der Tholen, Ineke Sliggers en Ab Groen hebben afscheid genomen. Als nieuwe diakenen zijn bevestigd: Hennie Hottentot in januari 2015, Cathalien Op 't land en Joost van Nigtevecht in oktober 2015. In totaal waren er 7 diakenen in 2015.

Beleidsprogramma en de diaconie
De diaconie is naar aanleiding van het beleidsprogramma, waarin wij als gemeente een open en gastvrije gemeente willen zijn, bezig haar beleid daarop af te stemmen. Met name de gerichtheid naar buiten is hierin een belangrijk item geweest. Het beleidsplan zou in 2014 worden herzien, hiermee is gewacht tot het beleidsplan van de kerk klaar is.
Het beleidsplan 2015 is in april 2015 vastgesteld.

Vergaderingen
Elke derde maandag van de maand is er een diaconale vergadering geweest. In de voorafgaande week heeft het bestuur telkens de agenda samengesteld en een voorstel gemaakt voor bepaalde onderwerpen. Katinka Hilders zat namens de diaconie in het moderamen. De afvaardiging naar de kleine kerkenraad bestond uit: Aart Mul en Ria van der Tholen. Twee keer per jaar was er een grote kerkenraadsvergadering, waar de hele diaconie zitting in neemt.

Collecteren
Vanwege de terugloop in het aantal diakenen is in 2015 besloten dat er per dienst met 1 diaken en 1 collectant (geen diaken) wordt gecollecteerd. Uitzondering vormen de Avondmaalsdiensten. De kerkenraad heeft er mee ingestemd dat tijdens avondmaalsdiensten minimaal 1 diaken en 4 collectanten (geen diaken) dienst doen bij het Heilig Avondmaal. Vooralsnog is er voor gekozen om met 2 diakenen en 3 collectanten voor de Tafel van de Heer zorg te dragen.

ASD (adviesraad sociaal domein)
In 2015 is de WMOraad omgevormd tot Adviesraad Sociaal Domein. Het werkterrein is naast
WMO nu uitgebreid met participatie en de jeugdwet. Hierdoor zijn er in 2015 twee nieuwe leden aangetrokken met kennis inzake de jeugdwet. De ASD komt elke maand bij elkaar. Daarnaast bestaat er ook een scholingsprogramma. De ASD heeft in 2015 aan B&W op onderstaande nota's adviezen uitgebracht.

Verordening Re-integratie Loonkostensubsidie en Studietoeslag Stichtse Vecht/Wijdemeren/Weesp
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Weesp
Beleidsnota Minimabeleid 2015-2018
Beleidsnotitie Beschermd Wonen PGB 2015-2016
Voorstel uitwerking 'Waardering van mantelzorgers'
Uitgangspunten persoonsgebonden budget jeugd en WMO 2015-2017
Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015
Beleidsregel Wet Taaleis

Voor meer informatie over de ASD zie:
www.weesp.nl/adviesraadsociaaldomein/welkom_43098/

Schuldhulpmaatje
In 2015 hebben 15 hulpvragers contact gezocht met SHM Weesp, Muiden en Muiderberg. Vanaf de start medio 2013 zijn dit er 43. Hiervan zijn er 19 succesvol begeleid. Eind 2015 zijn er 9 gecertificeerde maatjes en 3 zijn er in opleiding. Waar in 2014 SHM financieel positief eindigde is dit in 2015 negatief.
In 2015 hebben we afscheid genomen van de secretaris Anne Hage. Deze taak is over genomen door Willem Nell.

Kerkradio
Evenals voorgaande jaren ligt het aantal mensen wat gebruik maakt van de kerkradio rond de 20. Doordat de kerkdienst op deze manier kan worden meegevierd zijn de gebruikers hierover erg tevreden. Zij krijgen van te voren een gedrukte liturgie thuis.

Financiën
In 2015 zijn de uitgaven conform onze meerjarenbegroting . Begroot is dat wij over een periode van 10 jaar € 100.000,-- interen op ons vermogen. Over afgelopen 9 jaar is geconstateerd dat wij goed op schema zitten. Dit jaar zijn we binnen de begroting gebleven.
De hulpgiften binnenland worden beoordeeld door een diaken. De giften buitenland worden beoordeeld door leden van de ZWO commissie. Na beoordeling komen beiden met een voorstel naar de diaconie ter goedkeuring.

Oikocredit
Een klein deel van ons vermogen is belegd in Oikocredit. Een organisatie die microfinancieringen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden.

PDKN - Protestants Diaconaal Krediet Nederland
In 2013 is besloten twee projecten te ondersteunen elk voor een bedrag van € 5.000,--. Dit betreft een geldlening voor een periode van respectievelijk 20 en 23 jaar. Dit geld komt ten goede aan de opbouw van een kinderhospice en de Hadassa hoeve. Jaarlijks wordt er een kleine rente betaald en een deel van de aflossing.

Huwelijkscollecten
Ook dit jaar zijn er huwelijken geweest waar de diaconie bij betrokken was. Het bruidspaar mag het doel van de collecte bepalen.

Voedselbank
In 2015 deden door het jaar heen rond de 50 mensen een beroep op de voedselbank. In 2015 zijn er met kerst geen giften uitgedeeld aan de cliënten i.v.m. diverse plaatselijke acties die gehouden werden. Op verzoek van de organisator van de Voedselbank werden deze giften doorgeschoven naar de Paasperiode 2016. In die periode is er doorgaans minder aandacht voor de noden van de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.

Rugzakjesproject
Voor de kinderen van de voedselbank in de basisschoolleeftijd werd een rugzak aangeschaft met daarin leuke ideeën voor in de vakantie. Vlak vóór de vakantie werden deze rugzakjes uitgereikt.

ZWO/ jeugdproject
Het lopende ZWO-project in Bitaj (Albanie) stopte na de zomer.
Als volgend project voor de periode 2015-2017 werd gekozen voor onderwijs onder Roma-kinderen in Botragy (Oekraine). Dit werk onder de arme en gediscrimineerde Roma in het zuidwesten van Oekraine wordt sinds enkele jaren uitgevoerd door St. HOE (Hulp Oost Europa), een christelijke organisatie die al 40 jaar actief is in dit gebied. In Botragy is begonnen met een overbruggingsklas voor Roma-kinderen met een taalachterstand. Ook is er huiswerkbegeleiding voor kinderen die al op de staatsbasisschool zitten maar vaak niet mee kunnen komen. Naast de basisvakken leren zij sociale vaardigheden, erg nodig omdat zij gewend zijn aan een vrij en ongedisciplineerd bestaan. Het werk onder de ROMA-kinderen heeft drie speerpunten: educatie (onderwijs en sociale vaardigheden), sociale zorg en evangelisatie.
De kinderdienst heeft besloten om mee te doen met het project van de ZWO.
De opbrengst van het advent/kerstproject van de kinderdienst was ook voor dit doel.
Leden van de ZWO-commissie verzorgden op de zondagen van het Werelddiaconaat in februari en oktober een liturgische inbreng in de vorm van een kyriegebed of een credo.
Zoals elk jaar in de 40Dagen-tijd werd weer de Paasgroetenaktie georganiseerd door middel van de verkoop van kaarten met een Paasgroet voor gevangenen.
Vast agendapunt in elke vergadering was de bespreking van binnengekomen giftaanvragen. Besproken werd, mede aan de hand van eerder vastgelegde ciriteria en de actuele urgentie, welke christelijke organisaties, via ZWO een gift kregen.
Kerstpakketten
Elk jaar deelt de diaconie kerstpakketten en enveloppen met geld uit aan mensen die van een
minimum moeten leven. In 2015 zijn 25 pakketten uitgedeeld, veelal aan mensen van buiten de kerk. Alleenstaanden krijgen 70,-- euro, gezinnen krijgen 100,-- euro. De kerstpakketten worden ter beschikking gesteld door de firma Pronk.

Kerkcontact
Deze commissie is in de nieuwe organisatie geplaats onder de verantwoordelijkheid van het Consistorie.
Oogstdienst
Het maken van de fruitbakjes is ook in 2015 weer voorspoedig verlopen, dit jaar o.l.v. Agaath Bakker. Rond de middag zijn alle fruitbakjes gevuld en de meeste bakjes opgehaald door de contactdames en de niet opgehaalde bakjes zijn verzameld op een grote tafel in de Grote Kerk om op zondagmorgen na de dienst door gemeenteleden naar de geadresseerden weggebracht te worden.
Dit jaar waren er geen meisjes meer met een maatschappelijke stage om te helpen, daar deze stage door de regering is afgeschaft. Gelukkig waren er binnen de kerk nog enkele vrijwilligers bereid om te helpen.
Voorzittersoverleg

In 2015 hebben vz kerkrentmeesters, vz kerkenraad en vz diaconie geen overleg gevoerd.

Gezellige avond
Elk jaar houdt de diaconie een gezellige avond waarin de vertrekkende diakenen worden bedankt en de nieuwe verwelkomd. In 2015 waren voor het eerst ook de collectanten met hun partner uitgenodigd. Het was een gezellig samenzijn in het BIOS gebouw.

Kerkdiensten Oversingel
Vanuit de diakonie worden de kerkdiensten in Oversingel geregeld.
Margreet Schep en Aukje de Rijke regelen dit . Zij maken een jaarrooster, benaderen de predikanten en de anderen die de preekbeurten op zich nemen, maken een lijst voor de vrijwilligers en organisten of pianisten.
De avondmaalsvieringen zijn afgeschaft , omdat op de betreffende vrijdagen vaak geen dominee , maar een vervanger(vrijwilliger) was.
Het aantal bewoners wisselt nogal. Dat is o.a. het gevolg van de nieuwe zorgwet, het opschroeven van de zorgtegraad en de andere wijze van opnemen. Ook is in 2015 door overlijden van veel bewoners in korte tijd het bezoekers aantal drastisch gedaald. Dit is echter niets bijzonders, want in de afgelopen jaren is zoiets vaker voorgekomen. Vanaf het najaar zijn we weer opgeklommen tot het gewone aantal .
Gemiddeld bezoeken nu weer 12 tot 15 bewoners trouw de kerkdiensten.
Laurentiusoverleg
2 Keer per jaar is er een vergadering van het Laurentiusoverleg. Daarbij is geen diaken aanwezig. Wel wordt het verslag van de vergaderingen aan de diaconie gestuurd.

Kerkdienst en Kyriegebed
Een diaken doet het kyriegebed in ieder geval bij het Avondmaal- en de ZWO-diensten.

Dorcas Hulp Nederland
Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika de allerarmsten in de wereld helpt. Via lokale partners geeft Dorcas vier soorten hulp, waarvan financiële adoptie een van de manieren is om heel concreet een kind of oudere te helpen. De diaconie heeft twee Grannies (ouderen) financieel geadopteerd. (Albanië en Rusland). Eén van de Grannies is in december 2015 overleden.

International Child Support ( ICS)
International Child Support is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. ICS richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de plattelandsgebieden van Azië en Afrika door:
- kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan
- de gezondheid van kinderen te verbeteren
- de leefsituatie in de dorpen te verbeteren
- op te komen voor de rechten van het kind
De diaconie geeft een maandelijkse financiële bijdrage aan ICS.

Predikanten

Privacy

Like ons op Facebook