ZWO

Wat doet de ZWO-commissie?

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze drie horen bij elkaar. De onderlinge samenhang kan het beste worden aangegeven met de woorden getuigenis, gerechtigheid en dienst. De kerk is immers altijd aan het werk geweest met dezelfde opdracht: gemeente van Jezus Christus te zijn tot heil van de wereld. ZWO is dus geen liefdadigheid, noch een hobby van de ZWO-commissie, maar de bijbelse opdracht aan de hele gemeente om Gods liefde voor alle mensen door te geven, in Woord (verkondiging) en daad (diaconaat). Hiermee is ook de taak van de ZWO-commissie als werkgroep van onze Diaconie samengevat als de gezamenlijke actie van onze gemeente, in naam en opdracht van haar Heer, voor het welzijn van alle mensen.

Ons beleid is er op gericht de bewustwording en de betrokkenheid bij de missionaire en werelddiaconale opdracht van onze gemeente te vergroten en vorm te geven door middel van activiteiten en projecten. De ZWO-commissie organiseert ZWO-themadiensten, begeleidt landelijke collecten van KerkinActie, verzorgt een liturgische inbreng in de diensten op de twee werelddiaconaatszondagen (in oktober en februari) en op Pinksteren, en adviseert de Diaconie bij giftaanvragen op het gebied van ZWO.

Om de twee jaar kiest de ZWO-commissie een nieuw ZWO-project, dat de gemeente financieel ondersteunt via de collecten bij o.a. het Avondmaal.

Help Roma-kinderen naar school in Oekraine
Op zondag 11 oktober 2015 startten we met een nieuw ZWO-project: onderwijs voor achtergestelde en gediscrimineerde Roma-kinderen in Botragy, in het zuidwesten van Oekraine. De Roma behoren tot een minderheidsgroep, in de laatste wereldoorlog vervolgd en in grote aantallen vermoord. Ze leven in zigeunerkampen, vaak in schrijnende armoede, in de marge van een allesbehalve welvarende samenleving. Discriminatie is aan de orde van de dag. Toegang tot sociale voorzieningen hebben ze vaak niet. Dat geldt ook voor het onderwijs. Voor de Roma-kinderen is de drempel naar de (staats)basisschool veel te hoog. Gewend aan een vrij en heel ander bestaan in de kampen kunnen zij zich moeilijk aanpassen en haken alweer snel af, mede door hun taalachterstand en intolerant gedrag van klasgenootjes. Zonder onderwijs geen werk en geen toekomst. Daarom heeft de christelijke hulporganisatie HOE (Stichting Hulp Oost Europa) op 11 (kamp)lokaties speciale schooltjes gebouwd en ingericht voor deze kansarme kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. HOE helpt zo circa 400 Roma-kinderen de moeilijke sprong naar de gewone (staats)basisschool te maken.
Als ZWO-project heeft de ZWO-commissie gekozen voor ondersteuning van het schooltje in het Roma-kamp in Botragy. Daar is de armoede zichtbaar. De huisjes van de 40 gezinnen zijn merendeels in zeer slechte staat. De levensomstandigheden voor de 100 kinderen in de leeftijd van 1 tot 13 jaar zijn zwaar. De meesten gingen niet naar school. Stichting Hoe trok zich het lot aan van deze kinderen en bouwde in dit kamp een eenvoudig schooltje. De school is dit jaar gestart en nu krijgen daar 20 kinderen onderwijs in taal en rekenen. Ook leren zij sociale vaardigheden, zoals het gehoorzamen aan regels, met elkaar spelen en omgaan, zodat zij zich later beter kunnen aanpassen in het vervolgonderwijs en in een baan. In de middag is er huiswerkbegeleiding voor de kinderen die naar de staatsschool gaan, omdat er in de huissituaties weinig terecht komt van huiswerk maken. De kinderen krijgen elke dag een ontbijt en een warme maaltijd, want aan regelmatige en goede voeding ontbreekt het vaak in het kamp. Het gaat in Botragy om bijzonder onderwijs, in dubbel opzicht. Naast de zichtbare armoede is er ook geestelijke armoede. Daarom maken de Roma-kinderen in de lessen ook kennis met bijbelverhalen en leren ze christelijke liedjes in hun eigen taal, het Hongaars. De onderwijzeressen hebben een christelijke achtergrond. Het schooltje in het kamp van Botragy wordt geleid door twee juffen: een uitgezonden Nederlandse die de taal vloeiend spreekt en een Roma-juf. Op zondag worden er in de school ook kerkdiensten en bijbelstudie voor jong en oud gehouden door een evangelist, verbonden aan de Roma mission in dit gebied, en via een samenwerking met de plaatselijke Hervormde kerk. Educatie en evangelisatie, dat zijn de twee pijlers van het ontwikkelingswerk in het Roma-kamp van Botragy.
Voor deze belangrijke christelijke hulpverlening is dringend geld nodig. Het gaat om het betalen van de onderwijskrachten en de evangelist, eten en drinken, schoolmaterialen en elektriciteit. Als gemeente gaan we ons hiervoor inzetten. 

Voor de ZWO commissie kunt u contact opnemen met J. Overduin:

Postbus 5090
1380 GB Weesp