Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Voorwoord

Het is een goede traditie om van elk jaar een overzicht te maken van alle activiteiten, die we als diaconie uitvoeren. Vandaar hieronder het overzicht over 2014. Dit jaar zijn er tal van activiteiten uitgevoerd om onze naasten in binnen en buitenland te ondersteunen. Wij zijn Onze Heer dankbaar dat we de mogelijkheid hebben gekregen om de minderbedeelden die op ons pad zijn gekomen, bij te staan.

Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

A. Mul, voorzitter

Samenstelling diaconie
Op organisatorisch niveau hebben er in 2014 een paar wijzigingen voorgedaan. In 2014 hebben Anne Haga en Jonna Morrema afscheid genomen. Helaas zijn er geen nieuwe diakenen voor teruggekomen. In totaal zijn er nu 6 diakenen.

Beleidsprogramma en de diaconie
De diaconie is naar aanleiding van het beleidsprogramma, waarin wij als gemeente een open en gastvrije gemeente willen zijn, bezig haar beleid daarop af te stemmen. Met name de gerichtheid naar buiten is hierin een belangrijk item geweest. Het beleidsplan zou in 2014 worden herzien, hiermee is gewacht tot het beleidsplan van de kerk klaar is.

Vergaderingen
Elke derde maandag van de maand is er een diaconale vergadering geweest. In de voorafgaande week heeft het bestuur telkens de agenda samengesteld en een voorstel gemaakt voor bepaalde onderwerpen. Anne Haga zit namens de diaconie in het moderamen. In september 2014 opgevolgd door Katinka Hilders. De afvaardiging naar de kleine kerkenraad bestaat uit: Aart Mul, Ria van der Tholen en Anne Haga. Anne Haga is in september opgevolgd door Katinka Hilders. Twee keer per jaar is er een grote kerkenraadsvergadering, waar de hele diaconie zitting in neemt.

Collecteren
Vanwege de terugloop in het aantal diakenen is in 2012 besloten om te collecteren met twee diakenen in plaats van vier, met uitzondering van Avondmaal diensten. Eind 2012 is een pilot gedaan om met 1 diaken en 1 ouderling te collecteren. Dit is begin 2013 weer teruggedraaid naar 2 diakenen. Vanaf oktober 2014 wordt er gecollecteerd door één diaken en één collectant(geen diaken).

WMO
De WMO adviesraad heeft begin 2014 12 leden. Er is een inwerkprogramma opgesteld. Voor de transities die 1 januari 2015 ingaan worden er van de gemeente Weesp veel adviezen gevraagd over participatie, jeugdzorg en de veranderingen in de WMO. In de loop van het jaar heeft er een voorzitterswisseling plaatsgevonden. Wendy Damhuis verhuist naar het oosten vaan het land. Hans Blaauwbroek is de nieuwe voorzitter.

Schuldhulpmaatje
In de loop van 2014 zijn enkele maatjes opgeleid. Aan het eind van 2014 zijn er 11 maatjes actief. Er zijn/worden dan 30 hulpvragers geholpen. De maatjes zijn zeer positief over hun deelname aan het schuldhulpmaatjesproject.

Kerkradio
Evenals voorgaande jaren ligt het aantal mensen wat gebruik maakt van de kerkradio rond de 20. Doordat de kerkdienst op deze manier kan worden meegevierd zijn de gebruikers hierover erg tevreden. Zij krijgen van te voren een gedrukte liturgie thuis.

Financiën
In 2014 zijn de uitgaven conform onze meerjarenbegroting . Begroot is dat wij over een periode van 10 jaar € 100.000,-- interen op ons vermogen. Over afgelopen 8 jaar is geconstateerd dat wij goed op schema zitten. Dit jaar zijn we binnen de begroting gebleven.
De hulpgiften binnenland worden beoordeeld door een diaken. De giften buitenland worden beoordeeld door leden van de ZWO commissie. Na beoordeling komen beiden met een voorstel naar de diaconie ter goedkeuring.

Oikocredit
Een klein deel van ons vermogen is belegd in Oikocredit. Een organisatie die microfinancieringen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden.

PDKN - Protestants Diaconaal Krediet Nederland
In 2013 is besloten twee projecten te ondersteunen elk voor een bedrag van € 5.000,--. Dit betreft een geldlening voor een periode van respectievelijk 20 en 23 jaar. Dit geld komt ten goede aan de opbouw van een kinderhospice en de Hadassa hoeve. Jaarlijks wordt er een kleine rente betaald en een deel van de aflossing.

Huwelijkscollecten
Ook dit jaar zijn er huwelijken geweest waar de diaconie bij betrokken was. Het bruidspaar mag het doel van de collecte bepalen.

Voedselbank
In 2014 komen er ongeveer 55 mensen naar de voedselbank. In 2014 zijn er met kerst geen enveloppen met geld uitgedeeld aan de cliënten i.v.m. plaatselijke acties die gehouden werden.

ZWO/ jeugdproject
In 2014 heeft de ZWO samen met de jeugd verder gewerkt aan het project: een koe voor Bitaj. Arme gezinnen in Bitaj, (Albanië) krijgen na selectie en voorbereiding een koe. Verder ondersteunen we een kerkelijk werker in het dorpje Bitaj. Zij helpt de dorps- bewoners bij het opbouwen van de kerkelijke gemeente.
Tijdens de advent heeft de jeugd het bijenproject gepresenteerd, weer een project waardoor de bewoners van Bitaj en omgeving zich kunnen ontwikkelen.

Kerstpakketten
Elk jaar deelt de diaconie kerstpakketten en enveloppen met geld uit aan mensen die van een
minimum moeten leven. In 2014 zijn 35 pakketten uitgedeeld, veelal aan mensen van buiten de kerk. Alleenstaanden krijgen 70,-- euro, gezinnen krijgen 100,-- euro. De kerstpakketten worden ter beschikking gesteld door de firma Pronk.

Kerkcontact
Met zo ongeveer 40 bezoekdames worden de ouderen boven de 75 jaar bezocht . Met hun verjaardag krijgen zij een bloemetje of iets dergelijks. Ook bij huwelijksjubilea komen de bezoekdames in actie en de nieuw ingekomenen krijgen een welkomstbezoek.

Oogstdienst
Het maken van de fruitbakjes is ook dit jaar weer vlot verlopen. Rond het middaguur zijn we meestal klaar met bakjes maken en in de middag worden er veel bakjes bezorgd en klaargezet op de grote tafel voor zondag. Twee meisjes die een maatschappelijk stage liepen hebben met het vullen en wegbrengen van de bakjes geholpen.

Voorzittersoverleg
In 2014 hebben vz kerkrentmeesters, vz kerkenraad en vz diaconie geen overleg gevoerd.

Gezellige avond
Elk jaar houdt de diaconie een gezellige avond waarin de vertrekkende diakenen worden uitgezwaaid en de nieuwe verwelkomd. Helaas hebben we dit jaar alleen afscheid genomen en geen nieuwe diaken mogen verwelkomen.

Avondmaal
Vanwege de terugloop van het aantal diakenen zijn er bij de het H.A. vier diakenen en een collectant aanwezig. Het bijschenken van de bekers wordt door de collectant gedaan.

Kerkdiensten Oversingel
Vanuit de Diaconie worden de kerkdiensten in Oversingel geregeld. Deze diensten worden niet meer in samenwerking met de R.K. kerk gedaan sinds de vieringen plaatsvinden in hun nieuwe kerk. Aukje de Rijke en Margreet Schep maken een rooster voor het hele jaar, benaderen de predikanten en maken een lijst voor de vrijwilligers en de organisten of pianisten. Per jaar is er een paar keer een Avondmaalsviering en indien nodig kan een bewoner vragen of hij /zij dit op de kamer kan vieren. Het aantal bewoners dat de vieringen bezoekt was dit jaar wel gedaald. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het opschroeven van de zorgtegraad. Bij het Avondmaal is i.p.v. een diaken Aukje de Rijke aanwezig.

Laurentiusoverleg
2 Keer per jaar is er een vergadering van het Laurentiusoverleg. Daar is geen diaken aanwezig. Wel wordt het verslag van de vergaderingen aan de diaconie gestuurd.

Kerkdienst en Kyriegebed
Een diaken doet het kyriegebed in ieder geval bij het Avondmaal- en de ZWO-diensten.

Dorcas Hulp Nederland
Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika de allerarmsten in de wereld helpt. Via lokale partners geeft Dorcas vier soorten hulp, waarvan financiële adoptie een van de manieren is om heel concreet een kind of oudere te helpen. De diaconie heeft twee grannies (ouderen) financieel geadopteerd. (Albanië en Rusland)

International Child Support ( ICS)
International Child Support is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. ICS richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de plattelandsgebieden van Azië en Afrika door:
- kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan
- de gezondheid van kinderen te verbeteren
- de leefsituatie in de dorpen te verbeteren
- op te komen voor de rechten van het kind
De diaconie geeft een maandelijkse financiële bijdrage aan ICS.