Afgeronde projecten

In november 2015 zijn de eerste projecten afgerond. Onderstaand zijn de resultaten en vervolgstappen kort beschreven.

Organisatie
Onze Protestantse Gemeente heeft veel vrijwilligers en daar zijn we heel blij mee! De projectgroep Organisatie heeft advies uitgebracht over een andere organisatiestructuur, zodat de beschikbare menskracht zo goed mogelijk ingezet kan worden.
Belangrijke punten:
- zorg voor de juiste mens op de passende plaats; maak gebruik van de talenten die mensen hebben; daarbij is een database van vrijwilligers een goed hulpmiddel
- minder en efficiënter vergaderen.
De kerkenraad heeft het rapport aanvaard in november 2015 en de adviezen overgenomen. De kerkenraad heeft besloten met ingang van 1 januari 2016 vier maal per jaar te vergaderen. In 2016 zullen de voorgestelde veranderingen in de overige colleges en commissies besproken en toegepast worden.

Vieringen
De projectgroep Vieringen heeft nagedacht over mogelijkheden voor variatie in de diensten en heeft daartoe ideeën verzameld. Het profiel van de vieringen binnen de Protestantse Gemeente Weesp & Driemond is beschreven. Een paar ideeën zijn al in gang gezet, zoals Taizé vieringen, klassieke viering, zanggroepen tijdens vieringen, invulling jeugddiensten, musicals en Kliederkerk. Met de verdere uitvoering van de suggesties gaan we nu aan het werk. Daarvoor is ook een nieuwe commissie gevormd om de (bijzondere) vieringen in het jaar te coördineren (Commissie Coördinatie Vieringen). Deze commissie is bereikbaar via mail ccv@pgwd.nl.

30-60 jarigen
Het doel van deze projectgroep was om te inventariseren wat de mensen van deze leeftijd willen en hoe we als kerk hierop kunnen inspelen. De realiteit is dat mensen van deze leeftijd steeds vaker wegblijven; dit wordt ook wel het 'gat van de kerk' genoemd. De projectgroep heeft voor de verschillende leeftijdscategorieën een borrel georganiseerd om in gesprek te komen. Onderstaand is een korte weergave opgenomen van de belangrijkste punten:
- Per leeftijdsgroep zijn er verschillen, waarbij 40-60 meer overeenkomsten bleken te hebben ten opzichte van de 30-40 jarigen.
- Vanuit de jongste groep is er een grote vraag naar diepgang. Diepgang in de preek, persoonlijke groei zoeken, verbondenheid en een thuis voelen in de kerk.
- Er is een grote vraag naar nieuwe vormen van communicatie. De huidige vormen sluiten niet altijd aan. Facebook, de beamer, aankondigingen in de dienst, e-mails zijn belangrijke middelen. Men weet nu niet wat er allemaal georganiseerd is.
- Variatie in muziek en vorm in de kerkdiensten. Er zijn veel suggesties gedaan. Bijvoorbeeld: meer gastpredikanten, een openluchtdienst, bands uitnodigen.
De ideeën worden meegenomen bij de plannen voor de toekomst.

Samenwerking
Samen met de predikanten is gewerkt aan een optimale inzet en samenwerking van de predikanten. Mede uit dit project is het gemeenteprofiel opgesteld. Als vervolgstap is tijdens de kerkenraadsdag in februari 2016 ook de samenwerking binnen de kerkenraad en met de predikanten besproken en in de praktijk gebracht.

Gemeenteprofiel
In het gemeenteprofiel hebben we – uitgaande van de toekomstdroom uit het beleidsplan 2014-2017 – opgeschreven wat de uitgangspunten zijn voor het werk van de predikanten en de inzet van gemeenteleden. Na uitgebreide bespreking in de kerkenraad is besloten dat voor de predikanten de nadruk ligt op de erediensten en crisispastoraat. De mogelijkheden van onderling pastoraat (omzien naar elkaar) worden verder uitgewerkt. Bij vorming en toerusting (o.a. kringenwerk) zullen we meer gebruik gaan maken van expertise binnen en buiten de gemeente.
Klik hier voor het Gemeenteprofiel.