Gemeenteprofiel

De toekomstdroom zoals geformuleerd in het beleidsplan 2014-2017 van de PGWD is:

In 2020 wil ik een kerk waarin ik leeftijdsgenoten en andere generaties ontmoet. In deze geloofs-gemeenschap wordt in woord en daad uiting gegeven aan onze gezamenlijke zoektocht naar God. Wat heb ik daarvoor nodig? Een plek voor iedereen om te vieren op zo'n manier dat ik geraakt word in mijn hart, iets hoor om over na te denken (hoofd) en dat ik de boodschap van Jezus Christus kan vertalen in concrete actie (handen).

Deze toekomstdroom is onderstaand concreet gemaakt.

Eredienst
We zijn een kerkelijke gemeente die gevarieerd is qua geloofsopvattingen. Deze veelkleurigheid zien we terug in verschillende vormen van vieringen. Door een divers aanbod van vieringen hopen we verschillende generaties blijvend te boeien. Het kerkmuzikale profiel geeft richting aan de muzikale invulling tijdens de vieringen en voor jongeren is er een gevarieerd aanbod van activiteiten.

Pastoraat
De pastorale houding raakt de gehele gemeente, waarbij 'omzien naar elkaar' in de directe omgeving plaats vindt. Mede gezien de vergrijzing vertaalt de kleinschaligheid zich naar meer onderling pastoraat door gemeenteleden. Dit vindt plaats in samenwerking met de predikanten, de ouderlingen en de andere betrokkenen binnen de gemeente. Het Lichthuis heeft hierin doordeweeks een belangrijke functie.

Vorming en toerusting
Wij zijn een gemeente waar iedereen met zijn vragen over het leven, geloof en God terecht kan. Vanuit een open en gastvrije houding is iedereen welkom. Wij willen mensen inspireren om te leven als christen in deze wereld. In het onderlinge geloofsgesprek (bv. kringenwerk) leren we van elkaar en wordt ons geloof verdiept. Een belangrijke taak is het delen van kennis over de bijbel, de rituelen en gebruiken van de kerk aan kinderen en jongeren. Dit is per leeftijdscategorie ingevuld.

Diaconaat
De diaconie blijft inspelen op ontwikkelingen vanuit de samenleving. Op eigen wijze springt ze in op veranderingen op het economische en sociale vlak en zal daarbij ook de mondiale armoede-problematiek niet uit het oog verliezen. Onze motivatie vanuit het geloof is een persoonlijk gegeven dat de omgang met andersdenkenden kleurt, maar niet overheerst.

Oecumene
Oecumene heeft een toegevoegde waarde voor ons persoonlijk geloofsleven en dat van de gemeente als geheel. Door oecumenische contacten verbreden we onze horizon, en kunnen we elkaar als christenen onderling steunen. De samenwerking brengt inspiratie en verbondenheid.

Organisatie, inzet beroepskrachten/vrijwilligers en middelen
De gemeente heeft een groot aantal vrijwilligers dat in de gemeente actief is. Wij zijn georganiseerd en werken samen op een wijze waarin de vrijwilligers, ambtsdragers en beroepskrachten hun taak doen op basis van talenten, onder het motto van ' de juiste mens op de passende plaats'.

De Grote Kerk, Het Lichthuis en het BIOS-gebouw staan ter beschikking om bovengenoemde activiteiten vorm te geven. We zijn een financieel gezonde gemeente.

Binnen en buiten de gemeente communiceren we op een open en transparante wijze waarin we laten zien wat we te bieden hebben en wat ons beweegt.