Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Voorwoord
Ondanks dat het met de economie in Nederland de goede kant op gaat heeft één op de vijf gezinnen te maken met problematische schulden. Dit merken wij als diaconie ondermeer doordat we in 2016 veel goede doelen hebben kunnen bedenken om giften aan te geven en ook individuele personen konden bijstaan om verder te helpen.
Verder kenmerkt zich het afgelopen jaar door rust in de vergaderfrequentie van de diaconie. Hierdoor kwam er meer tijd vrij voor activiteiten. In dit jaarverslag vindt u de beschrijving van de activiteiten waar de diaconie bij betrokken was.

Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Aart Mul, voorzitter

Samenstelling diaconie
De samenstelling van de diaconie in 2016: Aart Mul voorzitter, Joost van Nigtevecht en Dirk van den Broek penningmeesters, Cathalien Op 't Land secretaris, Katinka Hilders, Hennie Hottentot, Klaas Samplonius vertegenwoordiger kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond.
De termijn van de voorzitter verliep in september 2016. Aart Mul heeft besloten nog twee jaar toe te voegen aan zijn ambtstermijn.

Beleidsprogramma en de diaconie
De diaconie is naar aanleiding van het beleidsprogramma, waarin wij als gemeente een open en gastvrije gemeente willen zijn, bezig haar beleid daarop af te stemmen. Met name de gerichtheid naar buiten is hierin een belangrijk item geweest.

Vanuit het beleidsplan
De diaconie heeft zich in 2016 gericht op de minder bedeelde mensen in de directe omgeving.
De diaconie was bestuurlijk betrokken bij Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg en zal deze stichting ondersteunen. De voedselbank werd ondersteund met giften en inzamelingen van goederen. Op individueel niveau zijn er mensen in moeilijke omstandigheden geholpen met een gift en/of lening.

Voor de komende jaren blijft onze aandacht gevraagd worden voor het sneller oppakken van ideeën die leven en deze breder uitwerken. Hierbij zou de diaconie volgens het beleidsplan vooral gebruik moeten maken van jongere mensen die eenmalige en/of kortdurende projecten willen uitvoeren.

De diaconie vindt het erg belangrijk om de resultaten van het diaconale werk zowel intern als extern te communiceren. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt wat de kerk in het algemeen en de diaconie in het bijzonder voor mensen kan betekenen. Kerkblad Onderweg is het voornaamste communicatiemiddel van de diaconie.

In de komende jaren zal nog gezocht worden naar een wijze waarop de diaconie meer samen kan werken met andere commissies, groepen en personen, zodat de Grote of Laurenskerk ook werkelijk een kerk van ons allen wordt.

Uit de doelstellingen voor 2015-2020
• Streven naar een verhoging van de persoonlijke inzet van de gemeenteleden voor de diaconie en haar werkgroepen in 2017.
• Nog te realiseren: een introductieprogramma voor nieuwe diakenen.

Vergaderingen
Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur binnen onze kerkelijke organisatie is besloten om niet meer elke maand te vergaderen, maar 6x per jaar. Dientengevolge werd er tussen de vergaderingen door meer via e-mailcontact besproken en soms ook besloten.
Katinka Hilders zat namens de diaconie in het moderamen. 4x per jaar was er een kerkenraadsvergadering, waar de hele diaconie zitting in neemt.

Collecteren
Het besluit in 2015 genomen om per dienst met 1 diaken en 1 collectant (geen diaken) te collecteren is in 2016 gecontinueerd. Tijdens de avondmaalsdiensten werd er met 2 diakenen en 3 collectanten voor de Tafel van de Heer zorg gedragen.

ASD (adviesraad sociaal domein)
De adviesraad komt maandelijks bij elkaar en heeft in 2016 de volgende adviezen aan B&W afgegeven:
- Analyse toekomst Sociaal Domein
- Inkoop opdracht maatschappelijke ondersteuning 2017
- Woonvisie Weesp 2016
- Inkoop Jeugdzorg
- Beleidsnota Bescherming en opvang
- WMO taxivervoer
Voor meer informatie over de ASD zie:
www.weesp.nl/adviesraadsociaaldomein/welkom_43098/

Schuldhulpmaatje
In 2016 hebben 24 hulpvragers contact gezocht met SHM Weesp, Muiden en Muiderberg. Vanaf de start medio 2013 zijn dit er 66. Voor 58% is de begeleiding positief afgerond. Eind 2016 zijn er 13 gecertificeerde maatjes. 2016 is afgesloten met een financieel negatief resultaat.
Kerkradio
Evenals voorgaande jaren ligt het aantal mensen wat gebruik maakt van de kerkradio rond de 20. Doordat de kerkdienst op deze manier kan worden meegevierd zijn de gebruikers hierover erg tevreden. Zij krijgen van te voren een gedrukte liturgie thuis.
Financiën
In 2016 is het resultaat conform onze meerjarenbegroting . Begroot is dat wij over een periode van 10 jaar € 100.000 negatief resultaat behalen. Over de afgelopen 9 jaar is geconstateerd dat wij goed op schema zitten. Dit jaar was het eindresultaat € 12.900 negatief.
In het beleidsplan 2015-2020 wordt het beleid tot een negatief resultaat van € 10.000 per jaar voortgezet tot en met 2020. Indien de beleggingen en obligaties sterk stijgen of dalen in waarde kan worden voorgesteld het begrote resultaat in latere jaren met kleine correcties hierop aan te passen.

De hulpgiften binnenland worden beoordeeld door een diaken. De giften buitenland worden beoordeeld door leden van de ZWO commissie. Na beoordeling komen beiden met een voorstel naar de diaconie ter goedkeuring.
Oikocredit
Een klein deel van ons vermogen € 8141 is belegd in Oikocredit. Een organisatie die microfinancieringen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden.
PDKN - Protestants Diaconaal Krediet Nederland.
In 2013 is besloten twee projecten te ondersteunen elk voor een bedrag van € 5.000,--. Dit betreft een geldlening voor een periode van respectievelijk 20 en 23 jaar. Dit geld komt ten goede aan de opbouw van een kinderhospice en de Hadassa hoeve. Jaarlijks wordt er een kleine rente betaald en een deel van de aflossing. In 2016 is de lening aan de Kinderhospice geheel afgelost.
Nieuwe lening aan het Roosevelthuis van €5000
Huwelijks- en begrafeniscollectes
Ook dit jaar zijn er huwelijken en een begrafenis geweest waar de diaconie bij betrokken was. De betrokkenen mogen zelf het doel van de collecte bepalen.
Voedselbank
In 2016 deden door het jaar heen rond de 55 mensen een beroep op de voedselbank. Even als in 2015 werd ook in 2016 de eenmalige gift in de vorm van een cadeaubon voor een supermarkt uitgedeeld vlak voor Pasen. Dit omdat er met de Kerst al veel aandacht is vanuit de Weesper gemeenschap voor de voedselbank.

Rugzakjesproject
Voor de kinderen van de voedselbank werd ook in 2016 een vakantiepakket samengesteld voor de kinderen in de basisschoolleeftijd , met daarin leuke ideeën voor in de vakantie. Een werkgroep heeft naast de gift van de diaconie ook Weesper ondernemers en organisaties benaderd voor een bijdrage aan dit vakantiepakket in natura of in de vorm van een tegoedbon.
ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
De ZWO-commissie kwam in 2016 maandelijks bijeen, behalve in de zomermaanden en in december.
In de februarivergadering bespraken we met de leden van de kinderdienst de criteria voor de keuze van het tweejarige ZWO/kinderdienstproject aan de hand van een notitie, geschreven door commissielid Marianne Mak. De leden van de Kinderdienst – Willy Schulte, Annemieke Bakker en Katinka Hilders – beschouwen zich niet als lid van de ZWO-commissie. Het gaat hier dus om een samenwerkingsproject tussen beide commissies. Derhalve moet de keuze van een nieuw project gezamenlijk en met instemming van een zo ruim mogelijke meerderheid genomen worden. Het project wordt voor een periode van twee jaar met financiële en morele steun van onze PKN-gemeente gesteund door middel van collectes en acties, zoals het Advents- en 40-Dagenproject van de Kinderdienst. Bij de keuze van het ZWO-project gelden als belangrijkste criteria:
1. Steun wordt verleend aan een (mede) in Nederland gevestigde organisatie, bij voorkeur van christelijke signatuur. Zij moet een gedegen organisatie bezitten en ter plekke concrete doelen kunnen realiseren. De organisatie moet een solide financieel beleid voeren, waarbij kritisch wordt gekeken naar het kostenpercentage in relatie tot voor projecten beschikbare gelden. In principe zal een jaarrekening en een lijst van voltooide en lopende projecten worden beoordeeld. Tevens wordt gevraagd naar andere sponsors en ANBI erkenning.
2. De organisatie moet over goede en betrouwbare relaties beschikken in het land waar het project wordt uitgevoerd, bij voorkeur via een lokale organisatie en een lokale manager. Kleinschaligheid en connecties met een inwoner van Weesp, al of niet PKN-lid, vormen een aanbeveling.
3. De te subsidiëren organisatie moet goed voorlichtingsmateriaal beschikbaar stellen en uitleg geven over het te kiezen project. Tijdens de loop van het project moet informatie worden verstrekt over de voortgang.
4. In aanmerking komt een duidelijk afgebakend humanitair project, dat moet bijdragen aan verbetering van de leefomstandigheden van de mensen ter plekke, zodanig dat na enige tijd de lokale bevolking of overheid het project kan overnemen.
5. Binnen het grote project zal gezocht worden naar een deelproject, waarvoor de steun van de gemeenteleden , inclusief jongeren en kinderen, gericht kan worden ingezet, zodat hun betrokkenheid kan worden vergroot.
6. De organisatie wordt gevraagd regelmatig te rapporteren over de besteding van de overgemaakte gelden.
Op basis van deze criteria zal begin 2017 door de leden van de ZWO-commissie en de kinderdienst een nieuw project worden gekozen.
Het huidige ZWO-project ten bate van onderwijs aan de ROMA-kinderen in de Oekraine (via Stichting HOE) loopt nog tot september 2017. Het 40 Dagen-project voor schoolbenodigdheden bracht € 1200 op. Voor de toelichting bij de collecten voor het ZWO-project, de projecten samen met de kinderdienst en die op de zondagen van het werelddiaconaat werd naast kerkblad Onderweg in de loop van dit jaar ook gebruik gemaakt van de beamer. Met dank aan het Beam-team dat steeds zorgt voor een visueel aantrekkelijke presentatie.

In het begin van 2016 werd de ZWO-commisie getroffen door de ernstige ziekte van haar secretaris Jan Buurman. Aan de gevolgen hiervan overleed hij op 29 maart. In hem verloren wij een sociaal bewogen, creatieve en trouwe steunpilaar, die het ZWO-werk meer dan 20 jaar met grote toewijding diende. Achter onze droefheid om dit grote verlies schuilt de glimlach van kostbare herinneringen aan deze bij ons werk zo betrokken ZWO-er.
De collecte voor het ZWOproject Roma-kinderen bij zijn afscheidsdienst bracht € 600 euro op.
Marianne Mak en Ineke Sliggers namen het secretariaat over.

Leden van de ZWO-commissie verzorgden op de zondagen van het Werelddiaconaat in februari en oktober een liturgische inbreng in de vorm van een kyriegebed of een credo.
Zoals elk jaar in de 40 Dagen-tijd werd weer de Paasgroetenactie georganiseerd door middel van de verkoop van kaarten met een Paasgroet aan gevangenen. Er werden 75 kaarten verkocht.
Vast agendapunt in elke vergadering was de bespreking van binnengekomen giftaanvragen. Besproken werd, aan de hand van eerder vastgelegde ciriteria en de actuele urgentie, welke christelijke organisaties een gift kregen. Doorgaans steunden wij een diversiteit aan organisaties met niet al te grote bedragen, variërend van € 100 tot € 250

Kerkdienst en Kyriegebed
Een diaken of lid van de ZWO-cie doet het kyriegebed tijdens de Avondmaals- en ZWOdiensten.

Paasattentie bewoners Hogeweyk
Met Pasen hebben een aantal gemeenteleden een Paasattentie voor de bewoners van Hogeweyk gemaakt en hen dit aangeboden. De diaconie heeft dit financieel ondersteund.

Oogstdienst
Het maken van de fruitbakjes is ook in 2016 weer voorspoedig verlopen. De heer Haleber heeft weer voor het fruit gezorgd en er zijn zo'n 250 bakjes gemaakt in de kerk. Rond de middag waren alle fruitbakjes gevuld en de meeste bakjes al opgehaald door de contactdames. De niet opgehaalde bakjes zijn verzameld op een grote tafel in de kerk om op zondagmorgen na de dienst weggebracht te worden.
Ook dit jaar waren er geen meisjes meer met een maatschappelijke stage om te helpen, maar gelukkig waren er na de kerkdienst voldoende gemeenteleden bereid om te helpen om de laatste fruitbakjes bij de geadresseerden te bezorgen.
Omdat deze kostenpost meestal niet gedekt wordt door de collecte en verscheidene kerkleden van boven de 75 jaar aan hadden gegeven het niet nodig te vinden een fruitbakje te krijgen, is er in het kerkblad een oproep gedaan voor een eventuele alternatieve bestemming voor het fruitbakje. Gedacht wordt m.n. aan de mensen die de voedselbank bezoeken en die het dus wel goed kunnen gebruiken. Op de oproep is weinig reactie gekomen en de andere kant van het verhaal is dat er ook veel mensen alleen zijn en het juist prettig vinden om met het fruitbakje ook een bezoekje te krijgen van iemand met een luisterend oor. Het is nog niet duidelijk of en hoe dit in 2017 aangepast gaat worden.

Kerstpakketten
Elk jaar deelt de diaconie kerstpakketten en enveloppen met geld uit aan mensen die van een
minimum moeten leven. In 2016 zijn 25 pakketten uitgedeeld, veelal aan mensen van buiten de kerk. Alleenstaanden krijgen 70,-- euro, gezinnen krijgen 100,-- euro. De kerstpakketten worden ter beschikking gesteld door de firma Pronk.

Dorcas Hulp Nederland
Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika de allerarmsten in de wereld helpt. Via lokale partners geeft Dorcas vier soorten hulp, waarvan financiële adoptie een van de manieren is om heel concreet een kind of oudere te helpen. De diaconie heeft twee Grannies (ouderen) financieel geadopteerd (uit Moldavië en Rusland).

International Child Support ( ICS)
International Child Support is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. ICS richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de plattelandsgebieden van Azië en Afrika door:
- kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan
- de gezondheid van kinderen te verbeteren
- de leefsituatie in de dorpen te verbeteren
- op te komen voor de rechten van het kind
De diaconie geeft een maandelijkse financiële bijdrage aan ICS.

Gezellige avond
Elk jaar houdt de diaconie een gezellige avond waarin de vertrekkende diakenen worden bedankt en de nieuwe verwelkomd. In 2015 waren voor het eerst ook de collectanten met hun partners uitgenodigd. Daar er in 2016 geen vertrekkende en nieuwe diakenen waren, hebben we een gezellige avond gehouden samen met de collectanten en hun partners in het Lichthuis.