Van de kerkenraad januari-maart 2018

Van de kerkenraad, januari – maart 2018

Het beleidsplan 2018-2021 is tijdens de kerkenraadsdag op 17 februari jl. uitgebreid besproken. U heeft dat in het vorige nummer van Onderweg kunnen lezen. Tijdens de kerkenraadsvergadering op 26 februari is het beleidsplan 2018-2021 definitief vastgesteld. De plannen zullen uitgewerkt worden door projectgroepen. We houden u op de hoogte!

Naar aanleiding van een advies van de projectgroep organisatie heeft de kerkenraad in 2017 het volgende besloten: "In de verhouding tussen kerkenraadscommissie GB en de kerkenraad wordt de kerkenraad beschouwd als een algemene kerkenraad en de kerkenraadscommissie GB als een wijkkerkenraad (volgens ord. 4-9). De wijkkerkenraad wijst uit zijn midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan (ord. 4-9-2). In lijn met het advies van de projectgroep organisatie kan dat één GB ouderling en één GB diaken zijn."
Deze wijziging moet ook opgenomen worden in de plaatselijke regeling van onze PGWD. Daarin is nu artikel 3.16 opgenomen: De verhouding tussen de kerkenraadscommissie en de kerkenraad wordt beschouwd als die van een wijkkerkenraad en een algemene kerkenraad, zoals geregeld in ord. 4.9. De kerkenraadscommissie wijst als wijkkerkenraad uit haar midden één ouderling en één diaken voor de kerkenraad aan.
Art. 3.16 en 3.17 van de bestaande versie zijn in de nieuwe versie art. 3.17 en 3.18 geworden. Het huishoudelijk reglement is ongewijzigd gebleven.
Als u de volledige tekst van de plaatselijke regeling wilt lezen, kan ik u die toesturen.

In het voorjaar van 2017 zijn de werkzaamheden van het PDC elders in de organisatie van de PGWD ondergebracht. Het moderamen heeft steeds de oren en ogen open gehouden om te zien waar evt. hiaten zijn. De voicemail van de telefoon van het PDC is vrijwel dagelijks afgeluisterd; binnenkomende mail is afgehandeld. Het voicemailbericht is nu aangepast: voor urgente zaken worden de telefoonnummers van de predikanten genoemd.
We zijn tot de conclusie gekomen dat de werkzaamheden goed opgevangen zijn; de huidige situatie wordt voorlopig gehandhaafd. Het moderamen zal blijven monitoren.
Voor alle duidelijkheid vermeld ik het nogmaals: pastorale zaken kunt u doorgeven via pastoraat@pgwd.nl; die berichten worden automatisch doorgestuurd naar de betrokkenen. Wanneer er sprake is van ernstige ziekte, kunt u dat direct doorgeven aan de predikanten.

De kerkenraad is verheugd u de naam te kunnen noemen van een kandidaat-diaken en van een kandidaat-kerkrentmeester. Mw. Astrid Bijvoet is bereid diaken te worden. Als u daarmee instemt, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 15 april as.
De heer Jacob Meesters is bereid kerkrentmeester te worden. Hij zal in de kerkenraadsvergadering van 28 mei as. benoemd worden, als u daarmee instemt. De beide namen zullen –zoals kerkordelijk voorgeschreven- twee maal afgekondigd worden.

De dank u-bijeenkomst zal dit jaar zijn op zaterdag 2 juni as., 16.00 – 20.00 uur. Nadere informatie volgt.

Atie de Vries, scriba